1.
Vũ PN, Hưng DT, Hương PT. Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng trong Pliocen - Đệ Tứ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2022 May 26];25(1):15-21. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11443