1.
Dân NL, Lan VT. Khai thác nguồn nước mặt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2003 Dec. 13 [cited 2024 May 29];25(4):322-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11428