1.
Dương N Đình. Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2003 Dec. 13 [cited 2024 May 26];25(4):314-21. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11427