1.
Anh LH, Tuấn TP. Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2003 Dec. 13 [cited 2024 May 18];25(4):309-13. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11426