1.
Nam KQ. Mối tương quan giữa thành phần hóa học, cấu trúc đá với hoạt tính của Puzơlan trong Basalt Kainozoi tại Lâm Đồng. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 Dec. 30 [cited 2024 Jun. 20];24(4):341-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11417