1.
Chương V Đức, Thôn NT, Thắng TV, Việt LT, Linh PD, Tùng V Đức. Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2024 Feb. 25];24(3):280-1. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11408