1.
Triều C Đình, Long PH. Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2023 Mar. 21];24(3):261-72. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11405