1.
Toán NV, Bảng LK. Sử dụng than bùn trong nông nghiệp và phương pháp đánh giá mỏ than bùn theo tiêu chuẩn "Trữ lượng giới hạn". Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2024 Jun. 15];24(3):244-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11402