1.
Hương PT. Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2022 Jan. 24];24(2):155-63. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11390