1.
Thành TTM. Áp dụng các công thức tính dao động nền ở Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2022 Jan. 26];24(2):138-45. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11388