1.
Thuận Đinh V, Dỹ N Địch, Tự Đỗ V, Mạnh NQ. Biến động các bãi triều cửa sông và dao động mực nước biển ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2022 Jan. 26];24(2):111-22. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11385