1.
Phương NH, Lân NH, Lương PT. Áp dụng các mô hình phân tích không gian để đánh giá độ nguy hiểm động đất. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2024 Jul. 22];24(1):81-96. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11381