1.
Minh LH, Hùng LV, Triều C Đình. Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2023 Dec. 7];24(1):67-80. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11380