1.
Hằng HTM, Vinh BT. Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu tai biến dầu tràn. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2021 Oct. 23];24(1):16-24. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11374