1.
Tài LX. Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2023 Jun. 4];24(1):10-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11373