1.
Sơn PQ. Đặc điểm biến động địa hình các cửa sông ven biển Miền Trung Việt Nam và vấn đề tiêu thoát nước lũ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2023 Oct. 4];24(1):1-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11372