1.
Bắc TV, Toàn Đinh V, Hiếu VC. Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 May 13 [cited 2023 Jun. 8];23(4):447-52. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11362