1.
Hải VQ, Tô T Đình, Công DC. Kinh nghiệm ứng dụng GPS trong nghiên cứu chuyển dịch Kiến tạo hiện đại. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 May 13 [cited 2024 Feb. 25];23(4):431-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11361