1.
Sơn PQ, Việt B Đức. Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 May 13 [cited 2023 May 31];23(4):423-30. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11360