1.
Thơm BV. Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ khe nứt cộng ứng). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 May 13 [cited 2023 May 31];23(4):362-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11353