1.
Túc N Đăng, Yêm NT. Biên độ và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng trong Kainozoi. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 May 13 [cited 2023 Apr. 2];23(4):344-53. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11351