1.
Lạc MV, Tùng ND. Những vấn đề trong nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước ta hiện nay. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Sep. 30 [cited 2024 Apr. 21];23(3):261-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11340