1.
Thơm BV. Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Sep. 30 [cited 2023 Mar. 21];23(3):246-53. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11338