1.
Minh LH, Hùng LV, Triều C Đình. Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Sep. 30 [cited 2023 Sep. 28];23(3):207-16. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11333