1.
Bảng NH, Hoàng TV, Hưng NV. Dự báo độ lún mặt đất từ số liệu quan trắc của các trạm đo biến dạng lún do thay đổi mực nước ngầm. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Jun. 30 [cited 2022 Jun. 27];23(2):154-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11325