1.
Nghi T, Tân MT, Lâm D Đình, Phúc LT, Thành Đinh X, Nguyên N Đình. Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Jun. 30 [cited 2024 Apr. 20];23(2):105-16. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11319