1.
Lâm D Đình, Boyd WE. Một số dẫn liệu về mực nước biển trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long và Ninh Bình. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Mar. 13 [cited 2023 Oct. 1];23(1):86-91. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11316