1.
Bắc Đào Đình, Bào Đặng V, Phái VV, Hiệu N. Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Mar. 13 [cited 2023 Sep. 24];23(1):76-81. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11314