1.
Sơn LT. Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam. Sci. Earth [Internet]. 2000 Dec. 13 [cited 2022 Dec. 10];22(4):355-60. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11295