1.
Xuyên N Đình, Hùng PQ, Nguyên P Đình, Sơn LT, Thành TTM. Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Dec. 13 [cited 2023 Oct. 2];22(4):258-65. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11258