1.
Hảo TQ, Trì PV, KLEIMENOVA NG. Nhiễu loạn từ quyển - điện ly vĩ độ thấp trong bão từ mạnh ngày 13-3-1989 theo số liệu quan sát ở đài Phú Thụy - Hà Nội. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Sep. 13 [cited 2022 Jun. 27];22(3):237-40. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11254