1.
Vấn VV. Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Sep. 13 [cited 2023 Mar. 24];22(3):168-73. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11244