1.
Khanh TV. Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo. TCCKHVTD [Internet]. 2000 Jun. 13 [cited 2021 Aug. 1];22(2):156-60. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11226