1.
Hùng PV. Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích khe nứt kiến tạo. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Jun. 13 [cited 2022 Jan. 26];22(2):113-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11218