1.
Xuyên N Đình, Hỷ NQ, Hữu NV, Quỳ T Đình, Bình NX, Cảnh T. Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Jun. 13 [cited 2024 May 24];22(2):81-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11214