1.
Sơn LT. Sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Mar. 13 [cited 2024 Apr. 23];22(1):10-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11189