1.
Trái Đất T chí CK học về. Tổng mục lục năm 2010. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 20 [cited 2024 May 24];32(4):382-4. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1043