1.
Hải VQ. Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 20 [cited 2023 Jun. 10];32(4):343-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1038