1.
Dỹ N Địch, Lâm D Đình, Hà VV, Tấn NT, Tuấn Đặng M, Quảng NM, Cúc NTT. Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2022 Sep. 29];32(4):235-42. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1037