1.
Hòa TT, Anh TT, Dung PT, Hùng TQ, Niên B Ấn, Hiếu TV, Cẩn PN. Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2023 Dec. 7];32(4):289-98. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1031