1.
Lư NT, Belousov T, Kurtasov S, Thắng NG, Quang N, Tùng NT, Dũng LV, Tuyên NH, Hoãn VT, Phương TV, Hằng PTT. Kết quả ứng dụng phương pháp xử lý khe nứt nội lớp trầm tích để nghiên cứu trạng thái cổ ứng suất và quy luật địa động lực của vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2023 Dec. 8];32(3):271-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1028