1.
Dỹ N Địch, Lâm D Đình, Sơn PQ, Hà VV, Vĩnh VV, Quân NC, Tuấn Đặng M. Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2024 May 28];32(3):211-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1021