1.
Cánh T, Tuyến Đoàn V, Văn PTK, Weller A, Moeller M. Một số kết quả quan trắc biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2024 Apr. 13];32(2):172-80. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1016