1.
Dỹ N Địch, Lâm D Đình, Hà VV, Tấn NT, Tuấn Đặng M, Quảng NM. Vị thế và dự báo xu thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2024 Feb. 26];32(2):122-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1010