1.
Túc N Đăng, Hướng NV. Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2024 Feb. 23];32(2):114-21. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1009