1.
Phước VLH, An Đặng T. Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 16 [cited 2023 Jun. 4];32(1):87-90. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1002