1.
Dương N Đình. Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 16 [cited 2024 May 29];32(1):71-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1000