Nam, Tăng Đình. “Mối Quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng Xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời Và quặng Chì - kẽm ở Ba Xứ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 4 (May 13, 2009): 311–316. Accessed March 29, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9721.