Toàn, Đinh Văn, Steven Harder, Phạm Năng Vũ, Trịnh Việt Bắc, Đoàn Văn Tuyến, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, and Nguyễn Thị Hồng Quang. “Kết Quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn Dò sâu Nghiên cứu cấu Trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 4 (May 13, 2009): 289–298. Accessed April 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9715.