Hùng, Phạm Văn, and Vũ Thị Thu Hoài. “Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông Ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy Và lân cận”. Science of the Earth 31, no. 3 (May 13, 2009): 265–272. Accessed November 29, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9710.